Algemene voorwaarden

Koen zet zich onvoorwaardelijk in voor jou. Eigenlijk houdt Koen ook niet zo van voorwaarden en kleine lettertjes. Toch heeft hij Algemene Voorwaarden. Met de Algemene Voorwaarden weet je wat van elkaar kan verwachten en schept duidelijkheid voor Koen en jou. Hieronder treft je Algemene Voorwaarden aan. Je kunt ze ook als pdf opslaan (algemene voorwaarden). Heb je vragen over de Algemene Voorwaarden, stuur Koen dan een bericht.

Algemene voorwaarden webdesign

Artikel 1. Definities

1.1
Koen Edens: de eenmanszaak, Koen Edens, statutair gevestigd te Haren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51108461.

1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Koen Edens een overeenkomst is aangegaan

1.3
Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4
Diensten: alle diensten die Koen Edens voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites.

1.5
Producten: alle producten die Koen Edens aan de opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Koen Edens gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Koen Edens verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Koen Edens en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Koen Edens en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5
Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Koen Edens alleen bindend indien en voor zover deze door Koen Edens uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6
Indien Koen Edens op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2
Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Koen Edens het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3
Offertes van Koen Edens zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.4
Een door Koen Edens gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk te doen.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1
Een overeenkomst tussen Koen Edens en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door Koen Edens uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2
Indien Koen Edens, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Koen Edens gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Koen Edens in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Koen Edens uitgevoerde werk te vergoeden.

4.3
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Koen Edens zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4
Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met Koen Edens wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij Koen Edens geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering vijfentwintig procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5. Rechten en plichten voor Koen Edens

5.1
Koen Edens garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2
Koen Edens spant zich in om de gegevens die Koen Edens voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3
Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient Koen Edens met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor Opdrachtgever

6.1
De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan Koen Edens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koen Edens worden verstrekt.

6.3
Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Koen Edens zijn verstrekt, heeft Koen Edens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4
De Opdrachtgever stelt Koen Edens steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.5
Bij klachten over de door Koen Edens geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Koen Edens binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Opdrachtgever vrijwaart Koen Edens een jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten.

6.6
De Opdrachtgever dient zelf reservekopieen te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Koen Edens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Koen Edens niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 7. Domeinnaam registratie

7.1
Indien is overeengekomen, dat Koen Edens voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

7.2
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Koen Edens vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

7.3
De Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Koen Edens, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

7.4
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart Koen Edens tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Koen Edens geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 8. Levering

8.1
De door Koen Edens te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de Opdrachtgever vastgesteld. De door Koen Edens opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Koen Edens zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna Koen Edens zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

8.2
Een door Koen Edens vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Koen Edens niet van rechtswege in verzuim.

8.3
Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Koen Edens, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

8.4
De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Koen Edens mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. 8.5 Aan de leveringsplicht van Koen Edens zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Koen Edens geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

Artikel 9. Betaling

9.1
Bij het tot stand komen van een overeenkomst dient de Opdrachtgever vijfentwintig procent (25%) van het offerte bedrag aan te betalen. Na levering van het door de Opdrachtgever bestelde product of dienst dient het resterende bedrag te worden betaald.

9.2
Alle door Koen Edens verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3
Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

9.4
Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.5
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

10.1
De door Koen Edens geleverde producten blijven eigendom van Koen Edens tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Koen Edens gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

10.2
Ingeval Koen Edens een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Koen Edens vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

10.3
De door Koen Edens geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.4
Door Koen Edens vervaardigd beeldmateriaal en/of andere ontwerpen mogen nimmer op enige wijze door de Opdrachtgever worden gebruikt tot het moment dat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die voorvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 11. Overmacht

11.1
Koen Edens is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2
Koen Edens kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als Koen Edens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1
Iedere overeenkomst tussen Koen Edens en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Koen Edens kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

12.2
Indien Koen Edens onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Koen Edens beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringovereenkomst wordt uitgekeerd aan de Opdrachtgever.

12.3
Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 12. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Koen Edens wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

12.4
In aanvulling op artikel 12.3 is Koen Edens dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Koen Edens aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Koen Edens toegerekend kunnen worden.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

12.5
Koen Edens sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Koen Edens geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Koen Edens.

12.6 Koen Edens is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 13. Conformiteit

13.1
Koen Edens zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Koen Edens in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2
In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Koen Edens worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van Koen Edens aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Koen Edens.

13.3
Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Koen Edens te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van Koen Edens, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koen Edens partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene voorwaarden grafische vormgeving

Artikel 1 Algemeen

1.1 Opdrachtgever
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die aan “Koen” werkzaamheden opdraagt, en/of “Koen” verzoekt een offerte uit te brengen en/of een ontwerp te vervaardigen. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: “Koen Edens”.

1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte
De door “Koen” gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden en/of veranderingen in de werkzaamheden.

2.2 Schriftelijke bevestiging
Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Schriftelijke bevestiging per e-mail is slechts rechtsgeldig indien de ontvangst van de betreffende e-mail is bevestigd door de opdrachtnemer.

2.3 Wijziging aanbieding
Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden opdrachtnemer alleen, indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Doorberekenen van onvoorziene kosten
De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft opdrachtnemer het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

2.5 Omzetbelasting
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

2.6 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij opdrachtnemer hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Uitvoeren opdracht
Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een optimaal resultaat. Voor zover mogelijk zal opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 Werkzaamheden door derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een offerte voor kosten van derden opstelt, dan zal deze offerte slechts een indicatieve strekking hebben. Opdrachtnemer staat niet in voor aanspraakelijkheid van prijsafwijkingen op gedane offertes door derden.

3.5 Goedkeuring tussenresultaten
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van opdrachtnemer dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.7 Termijn van levering
Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van opdrachtnemer.

3.9 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 6 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

3.10 Verzendingskosten
Ingeval opdrachtnemer (onderdelen/gedeelten van) het product naar de opdrachtgever op welke wijze dan ook verzendt, mede begrepen -maar niet beperkt tot toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.11 Wijziging van de opdracht
Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is de opdrachtnemer tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan de opdrachtnemer door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/ haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Eigendom bij opdrachtnemer
De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt opdrachtnemer, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 250,-.

5.3 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

5.4 Eigen promotie
Opdrachtnemer heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6. Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Honorarium voor meerwerk
Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

Artikel 7. Betaling

 7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd het recht het eisen van onmiddellijke en volledige betaling. Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het faktuurbedrag met een minimum van € 100,-.

7.2 Periodieke betalingen

Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

7.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.5 Vorderingen bij faillisement

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.6 Strekking van gedane betalingen

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Faillissement
Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

8.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8.7 Herroepen van de aanbieding
Voor zover de opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, kan de opdrachtnemer die herroepen binnen een periode van 2 dagen na aanvaarding.

8.8 Overdracht aan derden
De opdrachtnemer noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Auteursrechthebbende
Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer of door opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte en of aangegeven materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materia- len.
c fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toele-
veranciers.
e fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig
het bepaalde in artikel. 3.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan opdrachtnemer.
g schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door de opdrachtnemer geleverde.

10.2 Beperking aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot twee- maal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c in afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een op- dracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
d de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
e opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.

10.6 Garantie
De opdrachtnemer verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten en/of goederen.

10.7 Aanspraken van derden
De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en/of (onderdelen/gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 11. Wijziging van de voorwaarden

11.1 Wijzigen en aanvullen
Opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2 Reeds gesloten overeenkomsten
Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

12.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

12.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.