Artikel 1 Algemeen

1.1 Opdrachtgever
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die aan “Koen” werkzaamheden opdraagt, en/of “Koen” verzoekt een offerte uit te brengen en/of een ontwerp te vervaardigen. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: “Koen Edens”.

1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

Posted in: Algemene voorwaarden grafische vormgeving