Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materia- len.
c fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toele-
veranciers.
e fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig
het bepaalde in artikel. 3.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan opdrachtnemer.
g schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door de opdrachtnemer geleverde.

10.2 Beperking aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot twee- maal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c in afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een op- dracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
d de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
e opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.

10.6 Garantie
De opdrachtnemer verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten en/of goederen.

10.7 Aanspraken van derden
De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en/of (onderdelen/gedeelten van) producten en resultaten.

Posted in: Algemene voorwaarden grafische vormgeving