Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1
Iedere overeenkomst tussen Koen Edens en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Koen Edens kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

12.2
Indien Koen Edens onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 12.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Koen Edens beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringovereenkomst wordt uitgekeerd aan de Opdrachtgever.

12.3
Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 12. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Koen Edens wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

12.4
In aanvulling op artikel 12.3 is Koen Edens dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Koen Edens aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Koen Edens toegerekend kunnen worden.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

12.5
Koen Edens sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Koen Edens geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Koen Edens.

12.6 Koen Edens is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign