Artikel 8. Levering

8.1
De door Koen Edens te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de Opdrachtgever vastgesteld. De door Koen Edens opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Koen Edens zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna Koen Edens zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

8.2
Een door Koen Edens vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Koen Edens niet van rechtswege in verzuim.

8.3
Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Koen Edens, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

8.4
De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Koen Edens mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. 8.5 Aan de leveringsplicht van Koen Edens zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Koen Edens geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign