Artikel 1. Definities

1.1
Koen Edens: de eenmanszaak, Koen Edens, statutair gevestigd te Haren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51108461.

1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Koen Edens een overeenkomst is aangegaan

1.3
Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4
Diensten: alle diensten die Koen Edens voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites.

1.5
Producten: alle producten die Koen Edens aan de opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign