Artikel 10. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

10.1
De door Koen Edens geleverde producten blijven eigendom van Koen Edens tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Koen Edens gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

10.2
Ingeval Koen Edens een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Koen Edens vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

10.3
De door Koen Edens geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.4
Door Koen Edens vervaardigd beeldmateriaal en/of andere ontwerpen mogen nimmer op enige wijze door de Opdrachtgever worden gebruikt tot het moment dat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die voorvloeien uit de overeenkomst.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign