Artikel 13. Conformiteit

13.1
Koen Edens zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Koen Edens in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2
In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Koen Edens worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van Koen Edens aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Koen Edens.

13.3
Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Koen Edens te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van Koen Edens, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign