Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte
De door “Koen” gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden en/of veranderingen in de werkzaamheden.

2.2 Schriftelijke bevestiging
Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Schriftelijke bevestiging per e-mail is slechts rechtsgeldig indien de ontvangst van de betreffende e-mail is bevestigd door de opdrachtnemer.

2.3 Wijziging aanbieding
Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden opdrachtnemer alleen, indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Doorberekenen van onvoorziene kosten
De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft opdrachtnemer het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

2.5 Omzetbelasting
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

2.6 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij opdrachtnemer hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Posted in: Algemene voorwaarden grafische vormgeving