Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Koen Edens gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Koen Edens verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Koen Edens en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Koen Edens en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5
Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Koen Edens alleen bindend indien en voor zover deze door Koen Edens uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6
Indien Koen Edens op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign