Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1
Een overeenkomst tussen Koen Edens en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door Koen Edens uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2
Indien Koen Edens, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Koen Edens gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Koen Edens in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Koen Edens uitgevoerde werk te vergoeden.

4.3
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Koen Edens zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4
Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met Koen Edens wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij Koen Edens geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering vijfentwintig procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign