Artikel 5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt opdrachtnemer, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 250,-.

5.3 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

5.4 Eigen promotie
Opdrachtnemer heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Posted in: Algemene voorwaarden grafische vormgeving