Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor Opdrachtgever

6.1
De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan Koen Edens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Koen Edens worden verstrekt.

6.3
Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Koen Edens zijn verstrekt, heeft Koen Edens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4
De Opdrachtgever stelt Koen Edens steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.5
Bij klachten over de door Koen Edens geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Koen Edens binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Opdrachtgever vrijwaart Koen Edens een jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten.

6.6
De Opdrachtgever dient zelf reservekopieen te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Koen Edens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Koen Edens niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign