Artikel 9. Betaling

9.1
Bij het tot stand komen van een overeenkomst dient de Opdrachtgever vijfentwintig procent (25%) van het offerte bedrag aan te betalen. Na levering van het door de Opdrachtgever bestelde product of dienst dient het resterende bedrag te worden betaald.

9.2
Alle door Koen Edens verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3
Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

9.4
Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.5
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign